Facebook Prizma Travel  Instagram Prizma Travel 

Sofija Nova Godina 2021


Putovanje Sofia Nova Godina 2020 - SOFIJA - jedan od najdrevnijih gradova. Tokom svoje duge istorije stalno se razvijao, a svaki istorijski period ga je obogatio brojnim tragovima koji danas upotpunjuju njegov izgled, tako da ga sada krase mnoge arhitektonske i istorijske znamenitosti.

 

 


Sofija Nova Godina 2021


CENA U PRIPREMI...

PROGRAM PUTOVANJA:

1. DAN BEOGRAD - SOFIJA
Sastanak grupe u 23.00 ( radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na  glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici „ BAS “, sa predviđenih perona od 34 do 41 ( ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predvidjene perone je iz Karađorđeve ulice ( preko puta hotela Prezident ). Predvidjeno vreme polaska u 23.45 časova. Noćna vožnja sa kraćim usputnim odmorima.

2. DAN SOFIJA
Dolazak u Sofiju u jutarnjim časovima. Panoramsko razgledanje grada (Crkva Aleksandra Nevskog, Crkva Sv. Sofije, Ruska Crkva, Rotonda, Crkva Sv. Nedelje, Sobranje,....). Smeštaj u hotel oko 15.00h po lokalnom vremenu (prema hotelskim pravilima). Slobodno vreme za individualne aktivnosti. DOČEK NOVE GODINE u sopstvenoj organizaciji (preporučujemo doček na ulicama i trgovima ). SREĆNA NOVA  GODINA !!!  NOĆENJE. 

3. DAN SOFIJA - BOROVEC - SOFIJA  
DORUČAK.  Slobodan dan za individualne aktivnosti u Sofiji ili  fakultativni izlet na Borovec, najstariji ski centar u Bugarskoj koji se nalazi 70 km od Sofije. Razgledanje centra. Slobodno vreme. Povratak u Sofiju. NOĆENJE. 

4.DAN SOFIJA - BEOGRAD  
DORUČAK. Odjava iz hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Polazak za Beograd oko 14.00 h po lokalnom vremenu sa dogovorenog mesta. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je u kasnim večernjim satima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnih prelaza).

ARANŽMAN OBUHVATA:
 • Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja,
 • panoramsko razgledanje Sofije,
 • dva noćenja sa doručkom u odabranom hotelu,
 • usluge vodiča - pratioca prema programu za vreme trajanja aranžmana,
 • troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
 • Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih), osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja i druge pakete osiguranja,
 • fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera – “BON TOUR – BG” LTD.),
 • individualne troškove i ostale nepomenute troškove. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner - “BON TOUR – BG” LTD. 

FAKULTATIVNI IZLETI (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama):
 • poseta Borovecu - 12 €.

  Minimum 25 prijavljenih putnika je potrebno da bi se fakultativa ostvarila, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, koju putnici nisu u obavezi da prihvate.

USLOVI PLAĆANJA:
Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:
 • 39 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski,
 • platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili
 • preostali iznos do pune cene aranžmana na 2 mesečne rate bez kamate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije

  U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

Prva promena po vec zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd. ) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora vec podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.

NAPOMENA ZA POLAZAK AUTOBUSA
Obezbeđene peronske karte (važe isključivo za putnike, a ne i za pratioce), bez nadoknade, putnici će moći da preuzmu od predstavnika agencije, kod ulaska na perone, u vremenskom periodu od 45 min. do 30 min. pre programom predviđenog polaska autobusa. Putnici koji u naznačeno vreme ne preuzmu peronsku kartu, obezbeđenu od strane agencije, moći će na peron da uđu, isključivo sa individualno kupljenom peronskom kartom, koju su u obavezi sami da pribave (trenutna cena peronske karte iznosi 180 din.) Zbog ograničenog vremena zadržavanja autobusa na peronima, putnici moraju strogo poštovati satnicu za sastanak grupe jer u suprotnom neće se čekati i smatraće se da su odustali od putovanja.

NAPOMENE: Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna promeni.
UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče...) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. U slučaju eventualne štete koju putnik učini u smeštajnoj jedinici, objektu ili prevoznom sredstvu dužan je troškove prouzrokovane istom nadoknaditi lično na licu mesta. Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj smeštajne jedinice, sedište u autobusu, ukoliko to nije predvidjeno cenovnikom kao mogućnost doplate. Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompijuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog. 
Sve vrste usluga, specifičnog obima, kvaliteta, karakteristika i namene  koje nisu predviđene programom putovanja, a za koje je putnik zainteresovan, putnik je u obavezi posebno pismeno ugovoriti sa organizatorom, pre putovanja, ukoliko je organizator u mogućnosti da obezbedi realizaciju takvih posebnih usluga. Ukoliko između putnika i organizatora nisu posebno pismeno ugovorene usluge drugačijeg obima, kvaliteta, karakteristika i namene, iste ne mogu biti opravdano očekivane i zahtevane. 
 
VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. 
Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade i postoji mogućnost  izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja.
Važno obaveštenje - Obaveštavaju se putnici, s` obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, od onoga što je navedeno u programu putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi  molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče 
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
VAŽNA NAPOMENA:
Smeštaj se radi isključivo na upit po uplati programom predvidjene akontacije, sa odgovorom u roku od oko 2-3 radna dana od dana rezervacije (ne računajući subotu i nedelju). Promena hotela, promena broja korisnika ili imena korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka, dodavanja ili zamene nekog od putnika sa ugovora) kao i tipa smeštajne jedinice smatra se otkazom putovanja i podleže troškovima otkaza. OTKAZ REZERVACIJE PO OVOM PROGRAMU POSLE 15.11.. PODLEŽE TROŠKOVIMA OTKAZA U IZNOSU OD 50% OD CENE ARANŽMANA A POSLE 01.12.2018. PODLEŽE TROŠKOVIMA OTKAZA U IZNOSU OD 100% OD CENE ARANŽMANA, PREMA UGOVOROM PREDVIDJENIM USLOVIMA HOTELA.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije organizatora,
kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja.

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije organizatora licenca 1/2010

POPUSTI I DOPLATE:
 • doplata za jednokrevetnu sobu 20 €
 • Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.

OPIS HOTELA:
 
Hotel HEMUS  3* nalazi se u  širem  centru Sofije na  1km  od glavne i najpopularnije shoping zone Bulevara Vitoshe. Hotel raspolaže restoranom, lobby barom, konferencijskom salom. Standard (Classic) sobe su isključivo dvokrevetne bez mogućnosti pomoćnog ležaja. Studiji su dvokrevetni sa jednim pomoćnim ležajem predviđeni za smeštaj 3 odrasle osobe ili dve odrasle  osobe i jednog deteta, i rezervacija za njih se radi isključivo na upit. Standard (Classic) sobe i studiji  opremljeni su  - TWC-om, mini barom i telefonom. Doručak – “švedski sto” - samoposluživanje (neophodan minimum od 15 osoba). www.hemushotels.com  

NAPOMENE za htl. Hemus: Studiji su predviđeni za smeštaj minimum 3 odrasle osobe ili dve odrasle osobe i jednog deteta - treća odrasla osoba ili dete na pomoćnom ležaju ne ostvaruju popust. Studiji se rade isključivo na upit, sa odgovorom u roku od oko 2-3 radna dana od dana rezervacije (ne računajući subotu i nedelju).!!!

 

Povezani aranžmani


FIRST MINUTE POPUSTI!
Sve informacije o popustima u agenciji!


Prizma Travel Firma od poverenja


Sava Osiguranje

DDOR Osiguranje


FlixBus


Bogojević Reisen


Banka Intesa Kursna Lista


Komercijalna Banka Kursna Lista


Sajt Turističke agencije Prizma Travel je informativnog karaktera.
Iako nastojimo da ga redovno ažuriramo, postoji mogućnost različitih informacija od trenutno važećih.
Molimo Vas da sve informacije proverite direktno u agenciji putem telefona 011/414-34-45, e-mail-a ili lično.
HVALA NA RAZUMEVANJU.
Putovanje Letovanje Last Minute First Minute Leto Popusti Ponuda Povoljno Autobusom Akcija Aranžmani Jeftino Odmor Cene Vikend Metropole Obilasci Fakultativni Izleti Najbolja Mesta Najlepše Destinacije 2020